Responsabilitat de continguts i ofertes comercials

El Club Patí Sant Celoni (d’ara en endavant: CSPC), amb CIF: G59731976, i domicili social al Passeig dels Esports s/n, 08470-Sant Celoni (Barcelona), actua com a titular i gestor de continguts del present lloc Web. 

La activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis, és responsabilitat de la entitat esmentada, propietària d’aquest domini atenent per a qüestions comercials i administratives a la següent adreça: Passeig dels Esports s/n, 08470-Sant Celoni (Barcelona).

 

Concepte d’usuari

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuaris i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada pel CPSC, en el mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot haver-hi modificacions.

 

Informació sobre els vincles (links)

El CPSC no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posats a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitza per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i el CPSC no recomana ni garanteix cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web del CPSC ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web del CPSC com al accedir a la informació d’altres webs des de la Web del CPSC.

 

Renuncia limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. CPSC pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

CPSC ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no pot garantir que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altre de venda de productes segons el previst en el present Avís Legal i la resta de textos legals de la present Web.

 

Informació sobre la exempció de tota la responsabilitat derivada d’una errada tècnica i de contingut

CPSC declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, CPSC no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus. CPSC no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici de que el CPSC realitza els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En cas de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol dels llocs Web, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per CPSC així com els continguts inclosos a la xarxa a través de les seves pàgines Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense el exprés i previ consentiment i per escrit del CPSC.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en els diferents llocs Web i en especial, dissenys, imatges, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial del CPSC o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de la pàgina Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit del CPSC.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posta a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per CPSC, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

CPSC és lliure  de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

CPSC en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web del CPSC, al seu departament de suggerències, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen al CPSC per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de ordinadors), digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents al CPSC, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part del CPSC.

D’acord amb el senyalat en el paràgraf anterior, el CPSC queda autoritzat igualment per procedir a la modificació o alteració d’aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de la pàgina Web, sense que per això pugui entendres que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de la pàgina Web, o de l’esforç dut a terme pel CPSC pel seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgina Web del CPSC, sense el consentiment previ, exprés i per escrit del CPSC. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual del CPSC sobre la pàgina Web i tots els seus continguts.

CPSC no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des del lloc Web del CPSC.